فایل word رابطه شيوه هاي فرزندپروري و کمال گرايي والدين با خودکارآمدي دانشآموزان دبيرستاني شهر ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه شيوه هاي فرزندپروري و کمال گرايي والدين با خودکارآمدي دانشآموزان دبيرستاني شهر ايلام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی روابط متغیرهای شیوه های فرزندپروری و کمال گرایی والدین به عنوان متغیر پیشبین با خودکارآمدی دانشآموزان به عنوان متغیر ملاک در دانش آموزان دبیرستانی شهر ایلام می باشد. به منظور انجام پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه گیریخوشه ای چندمرحله ای تعداد 220 دانش آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدندوبا پرسشنامه شیوه فرزند پروری ومقیاس کمالگرایی اهواز مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که رگرسیون پیش بینی خودکارآمدی دانش آموزان از روی متغیرهای شیوه های فرزندپروری و کمال گرایی معنیدار میباشد

لینک کمکی