فایل word رابطه تبادل رهبر عضو با اثربخشي رهبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه تبادل رهبر عضو با اثربخشي رهبري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی فایل word رابطه تبادل رهبر عضو با اثربخشي رهبري درکارکنان آموزش وپرورش شهر دهلران می باشد که باپنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی,همبستگی از نظر مسیر اجرا پیمایشی, از حیث هدف کاربردی وشیوه جمعآوری اطلاعات میدانی می باشد . برای جمعآوری دادههای مورد نیاز که ازابزار پرسشنامه استفاده شد, بررسیهای لازم برایسنجش روایی و پایایی آن, مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری مورد بررسی شامل کارکنان آموزش وپرورش شهر دهلران در سال1394- 1393 از نمونه تصادفی, 950 نفرانتخاب شده براساس جدول مورگان تعداد 274 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه رهبر با اعضا رابطه ایدوطرفه است وسازمانی که برای کارکنانش محیط سودمندی درجهت تحقق یافتن انتظاراتش وبهره برداری ازمهارتشان فرااهم کند احتمالانیروی کاری که شدیدا به سازمان متعهد است را جذب می کند وسازمانی که صرفا یکی از نیازهای روانی, مالی و....کارکنان رافراهم کند باکارکنانی مواجه می شود که کمترین میل به ماندن درسازمان رادارند ومکررا غیبت میکنند یا سایر نشانه های کمبود تعهد رانشان میدهند.بررسی نرمال بودن داده ها رانشان می دهد.

لینک کمکی