فایل word رابطه بين خوديابي, تصور از خدا با سازگاري زناشويي در زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين خوديابي, تصور از خدا با سازگاري زناشويي در زنان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

شناخت عواملی که زمینه را برای سازگاری زناشویی فراهم می کند نقش مهمی در کاهش تعارضات زناشویی در جامعه دارد.بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تصور از خدا و خودیابی با سازگاری زناشویی بود.پژوهش حاضر توصیفی از نوعهمبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده 230 نفر از آنها انتخاب شدند و هر کدام پرسشنامه های خودیابی, سازگاری زناشویی و تصور از خدا راتکمیل نمودند. نتایج نشان داد تصور منفی از خدا با سازگاری زناشویی رابطه منفی معناداری دارد و همچنین بین خودیابی وتصور مثبت از خدا با سازگاری زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و اینکه تصور از خدا و خودیابی توان پیش بینیسازگاری زناشویی را دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل متعددی در پیش بینی سازگاری زناشویی نقش دارند

لینک کمکی