فایل word رابطه بين خودکارآمدي با رفتار شهروندي سازماني و بهرهوري شغلي معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش( مطالعه موردي : شهرستان ديواندره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين خودکارآمدي با رفتار شهروندي سازماني و بهرهوري شغلي معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش( مطالعه موردي : شهرستان ديواندره) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین خودکارآمدی با رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری شغلی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان دیواندره بود. به لحاظ ماهیت و اهداف, این پژوهش کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان دیواندره به تعداد 330 نفر در سال تحصیلی94-1393 بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد 178 نفر به عنوان حجم نمونه آماری پژوهش برآورد شد این تعداد از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای خودکارآمدی شرر و آدامز, رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران و بهره وری اچیو استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل از آزمونهای همبستگی پیرسون, رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین خودکارآمدی با رفتار شهروند سازمانی معلمان و بعدهای نوع دوستی, آداب اجتماعی, جوانمردی و احترام و تکریم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین خودکارآمدی با بهرهوری شغلی معلمان و بعدهای دانش و مهارت, انگیزه و اعتبار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافتههای پژوهش نشان داد خودکارآمدی به طور مثبت قادر به پیشبینی رفتار شهروند سازمانی و بهره وری شغلی معلمان میباشد

لینک کمکی