فایل word رابطه بين بلوغ عاطفي و سلامت روان در دانش آموزان با والد ومقايسه آن با دانش آموزان بدون والد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين بلوغ عاطفي و سلامت روان در دانش آموزان با والد ومقايسه آن با دانش آموزان بدون والد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با موضوع رابطه بین بلوغ عاطفی و سلامت روان در دانش آموزان با والد و مقایسه آن با دانش آموزان بدون وال د م یباشد. از کل جامعه آماری که شامل 066 نفر بودند, نمونه ای با حجم 200 نفر, شامل 100 نفر دانش آموزان با والد و 100 نفر دان ش.آموزان بدون والد در شهرستان ری که برای اجتناب از سوگیری وافزایش دقت نمونه گیری چند مدرسه به طور تصادفی انتخاب شدو دو پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی و سلامت روانی( فهرست تجدید نظر شده ی 06 ماده ای نشانگان اختلالات روانی ) توسط نمونهتحقیق تکمیل گردید. برای این پژوهش سه فرضیه مطرح شده است و روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای یا پس رویدادی است برایاستفاده شد. نتایج z و t تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی شامل جدول فراوانی و روشهای آمار استنباطی شامل آزمونپژوهش نشان دهنده ی که بین میزان بلوغ عاطفی و سلامت روان در دانش آموزان با والد و مقایسه آن با دانش آموزان بدون والد تفاوت وجودندارد

لینک کمکی