فایل word جايگاه فرهنگ سازماني در پيشگيري از وقوع جرم در اماکن ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايگاه فرهنگ سازماني در پيشگيري از وقوع جرم در اماکن ورزشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

موضوع وقوع جرم در اماکن ورزشی از جمله معضلاتی است که تقریباً تمامی جوامع به طور کم و بیش با آن مواجه می باشند . امروزه درزمینه مبارزه با وقوع جرم در اماکن ورز شی , بی شتر تأکید بر روی رویکردهایی ا ست که بر پی شگیری از بروز چنین پدیده ای تمرکز میکند . این پژوهش به برر سی نقش فرهنگ سازمانی, به عنوان یکی از عوامل پی شگیرانه در کاهش وقوع جرم در اماکن ورز شی پرداختهاست . پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و نیز توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است . یافته های تحقیق که حاصل جمعآوری اطلاعات از یک نمونه 373 نفری از متخصصین اداری است, حاکی از رابطه معناداری بین شاخص های فرهنگ و پایین آمدن وقوعجرم در اماکن ورزشی است . پیشنهاد اصلی این تحقیق اولویت دادن به رویکرد فرهنگی و ساختاری در کنار رویکردهای رایج انضباطیبوده استت . از جمله مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر وقوع جرم در اماکن ورزشتی به ترتیب اولویت عبارتند از : ارزش های ستازمانی, جامعهپذیری و هویت بخشی, کنترل رفتار, ارزش های فردی, ارزش های بنیادین و شیوه های انگیزشی . در نهایت مدلی مناسب درزمینه مؤلفههای فرهنگی مؤثر برکاهش وقوع جرم در اماکن ورزشی ارائه گردیده است

لینک کمکی