فایل word تحليلي برتأثير سبک رهبري تحولگرا بر فضاي سازمان هاي آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي برتأثير سبک رهبري تحولگرا بر فضاي سازمان هاي آموزشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه در سازمانهای آموزشی رهبری بهعنوان بخش لاینفک در این سازمان میباشند.و رهبری به معنای نفوذ در اعضای سازمانمیباشد,و تأثیری شگرف بر تکتک آنها دارد.با توجه به اهمیت و ضرورت این مسئله محقق در این پژوهش به بررسی سبک رهبریتحولگرا بر فضای سازمانهای آموزشی پرداخته است. برای این منظور از روش تحقیق کتابخانهای و مروری برای جمعآوری اطلاعاتاستفاده شد در این تحقیق با توجه به اهداف جزئی مطرحشده سه سؤال پژوهشی در زمینههای رهبری تحولی,مفهوم فضایسازمانهای آموزشی و ابعاد آن موردتوجه قرار گرفت که نتایج نشان داد , فضای سازمانی مجموعهی نسبتاً پایداری از ادراک اعضایسازمان دربارهی ویژگیهای فرهنگ سازمان است که این ادراک بر احساس, نگرش و رفتار افراد در محل کار تأثیر میگذارد .ضروریاست که رهبران برای تحقق هر چه بیشتر اهداف سازمان بر فضای سازمانی نظارت, و با ایجاد فضای مناسب سازمانی زمینه ی گرایشبه سبک رهبری تحولی را در افراد برانگیزاند و موجبات تعهد شغلی را برای آنها به وجود آورد پیشرفت جامعه درگرو کارآمدی وتوانایی سازمانهای آموزشی آن است و بهرغم تغییرات سریع در عرصه سازمانها,رهبری تحولی یکی از بهترین سبکهای رهبریمیباشد و بانفوذ,تغییر نگرش,ترغیب ذهنی اعضا و ایجاد انگیزه در افراد,جو و فضای سازمانی را به نفع خود به پایان رسانده است

لینک کمکی