فایل word تحليل نظريه هاي برنامه ريزي درسي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل نظريه هاي برنامه ريزي درسي در ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در رشته برنامه ریزی درسی میان متخصصان ان در خصوص نظریه های برنامه درسی نوعی منازعه و کشمکش وجود دارد و نظرات و دیدگاههای بسیار مختلفی وجود دارد که برای ارائه یکبرنامه درسی متناسب بایدتمامی وبرخی از مهمترین آنها مورد بررسی قرارگیرد پژوهش حاضر براساس شیوه ای توصیفی -تحلیل وبهره گیری ازمنابع موجود به روش کتابخانه ای به بررسی و تدوین نظریه های موجود در برنامه ریزی درسی درایران پرداخته است. بنابراین مهمترین اقدام در برنامه ریزیدرسی ساختارمند کردن براساس پیشرفت های نوین می باشد.بنابراین حیطهک کار برنامه ریزی در تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای فراهم آوردن زمینه و امکانات لازم برای برآورده شدن انتظارات اموزشی یا برون داده ها نظام برنامه ریزی آموزشی است که از طریق مجموعه فعالیهای هدفدار و مبتنی بر نیاز و متکی بر روشهای مناسب است که میتوان به نظریات و نقشه مشخص شده در برنامه آموزشی طی فرایند برنامه ریزی آموزشی جامعه عمل پوشاند.

لینک کمکی