فایل word تحليل محتواي کتاب هديه هاي آسمان چهارم ابتدايي از منظر فعال و غيرفعال بودن براساس روش ويليام رومي درسال تحصيلي 95-94

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل محتواي کتاب هديه هاي آسمان چهارم ابتدايي از منظر فعال و غيرفعال بودن براساس روش ويليام رومي درسال تحصيلي 95-94 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

نظام آموزش و پرورش کشور برای روزآمد کردن کتاب های درسی نیازمند بازنگری کارشناسی شده در محتوای کتاب ها است.کتاب های هدیه های آسمان به این دلیل که بر بینش, تفکر و اعتقادات دانش آموزان تأثیر مستقیم می گذارند, مستلزم بازاندیشی و بازآفرینی است تا متن, پرسش و تصاویر به نحوی ارائه شوند که دانش آموز را فعالانه درگیر کرده و او را به سوی تفکر انتقادی سوق دهند. هدف از پژوهش حاضر که در زمره پژوهش های کیفی – تحلیلی هست, تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی (متن, پرسش ها و تصاویر) از منظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 95-94 بوده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش,کتاب هدیه های آسمان پایه ی چهارم ابتدایی می باشد که بخش هایی از آن از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات, سیاهه ی تحلیل مبتنی بر روش ویلیام رومی است که بر اساس مبانی نظری تهیه وروایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی تأیید شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متن کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی با ضریب درگیری 0/02 غیر پویاست و بیشتر به بیان حقایق و ارائه اطلاعات می پردازد

لینک کمکی