فایل word تحليل محتواي کتاب مطالعات اجتماعي سوم ابتداييبراساس فرايند تقويت و پرورش تفکر واگرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل محتواي کتاب مطالعات اجتماعي سوم ابتداييبراساس فرايند تقويت و پرورش تفکر واگرا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

آنجا که سیستم آموزش و پرورش کشور متمرکز می باشد. اهمیت کتاب درسی از مناظر مختلفی مورد بررسی و توجه قرار گرفته است. در چنینسیستمی که کتاب درسی جایگاه و کارکرد بسیار مهمی دارد, بررسی محتوای آن در جنبه های مختلف می تواند در پیشبرد اهداف آموزش یبسیارموثر و مفید باشد. در این تحقیق سعی شده است تا به نحو احسن کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی از نظر فرآیند پرورش تفکرواگرا مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که می دانید تفکر واگرا در روند آموزش برای تربیت شهروند مطلوب که یکی از اساسی ترین اهداف درسیمطالعات اجتماعی است بسیار حیاتی و مهم برشمرده می شود. به نوعی می توان این گونه عرضه داشت که تفکر واگرا در مسیر آموزش هم راهرسیده به هدف و هم خود هدف مد نظر می باشد.در تحلیل محتوای این کتاب به نتایجی دست پیدا کردیم از جمله ی این نتایج می توان به تناسبمنطقی و رابطه مطلوب بین محتوا )متن, تصویر, میزان متن, فعالیت ها و کاربرگه ها( و اهداف در نظر گرقته شده این واحد درسی, کاربردی بودنمفاهیم و مطالب ارائه شده برای کودکان این سن و توالی منطقی بین مفاهیم و موضوعات درسی کل کتاب اشاره کرد. همچنین در این تحقیقیافته های ارزشمندی از قسمت های مختلف کتاب درسی از جمله تصاویر )روی جلد, ابتدای فصل و درون فصل (, متن از جنبه های کمیتی وکیفیتی به دست آمده است که سعی کردیم پیشنهادات و راهکارهای در خور کمبودها ارائه دهیم تا بتوانیم هر چه بیشتر به کارایی و اثر بخشیاین کتاب درسی در رسیدن به هدف مدنظر بیفزاییم

لینک کمکی