فایل word تبيين رابطه نگرش مذهبي و دينداري با سلامت دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبيين رابطه نگرش مذهبي و دينداري با سلامت دانشجويان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مقاله, بررسی رابطه نگرش مذهبی و دینداری با سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اقلید بود. روش تحقیق ازنوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اقلید بود و حجم نمونه 100 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش, پرسشنامه سلامت عمومیGHQ و پرسشنامه دینداری گلاک و استارک است. روایی این دو پرسشنامه با استفاده از روش روایی صوری و پایایی آن ها با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ دینداری 0/87 و سلامت روان 0/79 بدست آمد. اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین بعد اعتقادی مذهب, بعد عاطفی مذهب, بعد پیامدی مذهب و بعد مناسکی مذهب با سلامت روان دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد.

لینک کمکی