فایل word تاثير آموزش درمان مبتني پردازش مجدد( EMDR )بر افکار خودآيند منفي در بيماران مبتلا به سوگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش درمان مبتني پردازش مجدد( EMDR )بر افکار خودآيند منفي در بيماران مبتلا به سوگ :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش درمان مبتنی پردازش مجدد EMDR برافکار خودآیند منفی در بیماران مبتلا به سوگ بود. این مطالعه پژوهش شبه آزمایش با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه بیماران داغدیده دارای سن 40-20 سال بود که به خاطر داشتن افکار خودآیند منفی به مراکز مشاوره و درمانی و کلینیک های روان پزشکی شهر تهران در سال 4930 مراجعه نمودند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعین به مراکز مشاوره و درمان و کلینیک های روانپزشکی , براساس تشخیص بالینی روانپزشک معالج , افراد مبتلا به اختلال سوگ شناسایی شدند. برای تحلیل داده ها و از دو آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که جلسات درمانی پردازش مجدد EMDR توانسته است به طور شایان توجهی از میزان افکار خودآیند منفی شرکت کنندگان در دوره درمانی بکاهد.

لینک کمکی