فایل word بررسي هويت فرهنگي اجتماعي دختران در بستر نقش خانواده -و ارزش هاي جامعه با توجه به توسعه رسانه هاي جمعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي هويت فرهنگي اجتماعي دختران در بستر نقش خانواده -و ارزش هاي جامعه با توجه به توسعه رسانه هاي جمعي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

زندگی اجتماعی انسان بدون وجود راهی برای دانستن این که دیگران کیستند و بدون نوعی درک از این که خود ما کیستیم غیر قابل تصور است, به غیر از دانشمندان علوم اجتماعی همه قشرهای اجتماعی در زندگی روزانه ی خود دلیلی برای تأمل کردن راجع به هویت اجتماعی دارند مقوله هویت, مفهوم اساسی در پژوهش حاضر می باشد. در این پژوهش به بررسی هویت اجتماعی و فرهنگی دختران مقطع دبیرستان پرداخته شده است, پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام گرفته و از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است.در این پژوهش مسئله هویت فرهنگی اجتماعی دختران را در بستر نقش خانواده ها و ارزش های جامعه با - توجه به توسعه رسانه های جمعی مورد بررسی قرار داده ایم.در مبحث مبانی نظری و تئوریکی از اندیشه بعضی صاحب نظران و اندیمشندان کلاسیک و معاصر و کسانی که در این حوزه صاحبنظر هستند استفاده شده است. این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی, انتظارات خانواده, میزان تعلق بهمدرسه, میزان تعلق به گروه همسالان, میزان استفاده از رسانه های جمعی, میزان تحصیلات والدین بر هویت فرهنگی اجتماعی -دختر پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر با توجه به تأثیر متغیرهای فوق الذکر حاکی از این است که پایگاه اقتصادی و میزانتحصیلات والدین و میزان استفاده از رسانه های جمعی رابطه معکوس با شکل گیری هویت فرهنگی اجتماعی دختران, و سه متغیر -دیگر میزان تعلق مدرسه و میزان تعلق به گروه همسالان و انتظارات خانواده های دختران رابطه مستقیم با شکل گیری هویت فرهنگی اجتماعی دختران دارند

لینک کمکی