فایل word بررسي وضعيت سکوت سازماني معلمان متوسطه زن و مرد شهرستاناردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت سکوت سازماني معلمان متوسطه زن و مرد شهرستاناردبيل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

علیرغم اینکه ادبیات رایج در زمینه سازمان و مدیریت, بر توانمندسازی و ایجاد کانالهای ارتباطات باز تاکید دارند, اما بسیاری از کارکنان از این موضوع شکوه می کنند که سازمان آنها از ارتباطات, تسهیم اطلاعات و دانش آشکار و پنهان حمایت نمی کنند و این ها دلیلی بر شکست اهداف و برنامه های مدیران در سازمان ها می باشد . یکی از موانع مهم در موفقیت برنامه ها و اهداف سازمان, فقدان اطلاعات, اعتماد و فقدان آن چیزی است که پژوهشگران آن را سکوت سازمانی نام نهاده اند که عبارتست از خودداری از بیان ایده ها, نظرات و اطلاعات راجع به مشکلات سازمانی . سکوت سازمانی پدیده ای رایج در اغلب سازمان ها می باشد. این مقاله به دنبال آن است تا ضمن پرداختن به مفهوم پدیده سکوت انواع سکوت سازمانی را تحلیل نموده, ابعاد سکوت و چشم اندازهای مرتبط با آن را تشریح, متغیرهای سازمانی و مدیریتی موثر در ایجاد سکوت سازمانیرا بیان , دلایل بوجود آمدن و پیامدهای ناشی از آن را توصیف نماید و به بررسی وضعیت سکوت سازمانی معلمان متوسطه ناحیه 1 شهرستان اردبیل می پردازد . در این پژوهش جامعه مورد مطالعه را کلیه ی معلمان متوسطه شهرستان اردبیل به تعداد 502 نفر می باشند, تشکیل میدهند روش نمونه گیری در این پژوهش چند مرحله ای می باشد. نمونهای به حجم 217 نفر انتخاب و از این تعداد 210 نفر مورد بررسی قرار گرفتند

لینک کمکی