فایل word بررسي موانع رفتاري و زمينه اي در پياده سازي قانون دولت الکترونيک در ادارات شهرتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي موانع رفتاري و زمينه اي در پياده سازي قانون دولت الکترونيک در ادارات شهرتهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع زمینه ای در پیاده سازی قانون دولت الکترونیک در ادارات شهر تهران بود تحقیق برایبررسی ابعاد تحقیق از منظر روش تحقیق و هدف این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقات از نظر اهداف تحقیق کاربردی و توصیفیمحسوب می شود.. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه تحلیل از تکنیکهای آماری استفاده می نماییم جامعه آماریاین تحقیق را کارشناسان خبره شرکت نفت تشکیل می دهد. و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می شود.کل کارشناسان بخشهای مختلف 130 نفر می باشد. که از آن میان برای نمونه گیری از 76 نفر به صورت در دسترس و به عنوانحجم نمونه انتخاب شده است. پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها, دادهها را وارد نرم افزار نموده تا با استفاده از تحلیلهایاستنباطی و توصیفی به آزمون فرضیههای پژوهش بپردازیم. برای پیادهسازی برخی از آزمونها و دستیابی به جدول دادهها و فراوانینسخه 20 بهره جستیم.نتایج نشان داد که موانع رفتاری , وزمینه ای در پیاده سازی SPSS آنها و بررسی فرضیه ها از نرم افزاردولت الکترونیک در ادارات شهر تهران تاثیر می گذارند

لینک کمکی