فایل word بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر با مدرسه گريزي در ميان دانشآموزان پسر مقطع دبيرستان (متوسطه دوم) شهر چرام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر با مدرسه گريزي در ميان دانشآموزان پسر مقطع دبيرستان (متوسطه دوم) شهر چرام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دانشآموزان در نظام آموزش و پرورش, اصلیترین و مهمترین عنصر محسوب میشوند. تمامی تمهیدات و سیاستهای در این سیستم نهایتبه دانشآموزان منتهی میشود. بیگمان در این روند هر قدر به مسائل دانشآموزان بیشتر توجه شود و مورد رسیدگی قرار گیرد, ساختارآینده جامعه از استحکام و استوار بیشتری برخوردار بود. گریز از مدرسه برای دانشآموز مسئلهای فردی, برای خانواده مسئلهای مربوط بهروابط متقابل والدین و فرزند, برای مدرسه مسئلهای تربیتی و برای جامعه موضوع و معضلی اجتماعی است. این مشکل دامنه وسیعی داشتهو بسیاری از افراد و نهادها با آن درگیر و مواجهاند و بدین سبب نیازمند بررسی است تا راهکارها و پیشنهادهایی برای حل این مشکل ارائهشود. بنابراین هدف پژوهش مورد نظر بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر با مدرسهگریزی در میان دانشآموزان پسر مقطع دبیرستان (متوسطه دوم) شهر چرام در سال تحصیلی 1395-1394 است. با محاسبهی ضریب همبستگی پیرسون بین وضعیت اجتماعی- فرهنگی خانواده, برخورد اولیای مدرسه, بین کشمش و روابط معیوب وعاطفی خانواده, کنترل اجتماعی خانواده, مهارت اجتماعی دانشآموز, سازگاری دانشآموز و میزان اعتماد و علاقمندی به مدرسه ومدرسهگریزی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی