فایل word بررسي رابطه ي بين فرهنگ سازماني با تعهد سازماني از ديدگاه معلمانابتدايي شهرستان نقده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ي بين فرهنگ سازماني با تعهد سازماني از ديدگاه معلمانابتدايي شهرستان نقده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان نقده در چهار بعد ازابعاد فرهنگ سازمانی شامل آموزش و توسعه , پاداش و قدردانی , کار گروهی و تصمیم گیری برای تعهد سازمانی بر اساس مدلریکاردو و جولی می باشد . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی بوده است . جامعه ی آماری شامل تمامی معلمانابتدایی شهرستان نقده به تعداد 300 نفر می باشد که تعداد 118 نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم کوکران به عنوان نمونه انتخابشدند . روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده است . داده ها با استفاده از پرسشنامه ای استاندارد جمع آوری و به وسیله ی نرم افزار آماری spss14و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد . بر اساس نتایج به دست آمده تعهد سازمانی با دو بعد از ابعاد فرهنگ سازمانی (سازوکارپاداش و قدردانی و کارگروهی ) ارتباط معناداردارد اما با دو بعد دیگر ( آموزش و توسعه و تصمیم گیری) رابطه ی معنادار ندارد .

لینک کمکی