فایل word بررسي رابطه هوش هيجاني ومولفه هاي آن در دانش آموزان تحت پوشش کميته امداد و دانشآموزاني که تحت پوشش هيچ نهادي نيستند(مطالعه موردي مدارس متوسطه شهر ري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه هوش هيجاني ومولفه هاي آن در دانش آموزان تحت پوشش کميته امداد و دانشآموزاني که تحت پوشش هيچ نهادي نيستند(مطالعه موردي مدارس متوسطه شهر ري) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف پردازش و مقایسه هوش هیجانی و مولفه های آن در دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد و مقایسه آن با دانش آموزانی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند انجام گرفت, هوش هیجانی آخرین تحول و ابداع مهم در درک رابطه ی بین تفکر و هیجان , نماینده ی توانایی تشخیص, ارزیابی و بیان هیجان به نحو صحیح و سازگارانه می باشد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. نمونه موردنظر از جامعه آماری به روش تصادفی چند مرحله ای (خوشه ای) انجام گردید. پژوهش حاضر از مدارش شهر ری انتخاب شدند پس ازجمع آوری و تلخیص و توصیف داده های داده های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار spss آماری با استفاده از روش آماری تی استودنت وبا استفاده از نرم افزار گرفت . نتایج حاصل نشان دهنده هوش هیجانی بالای دانش آموزان تحت پوشش نسبت به دانش آموزان مدارس عادی میباشد. و همچنین نشان دهنده عملکرد بالا در مولفه های (انعطاف پذیر,مسئولیت پذیری,همدلی ) در دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان می باشد.

لینک کمکی