فایل word ارتباط مهارتهاي حرکتي و مهارتهاي ارتباط اجتماعي در کودکان اختلالطيف اتيسم در سنين مدرسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط مهارتهاي حرکتي و مهارتهاي ارتباط اجتماعي در کودکان اختلالطيف اتيسم در سنين مدرسه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

نقایص مهارتهای حرکتی در کودکان اختلال طیف اتیسم سنین مدرسه وجود دارد و ماندگار است. تا به حال تمرکز مداخلات بر ویژگی اصلی , نقص در مهارتای اجتماعی بهعنوان معیارهای تشخیص اختلال طیف اتیسم متمرکز بوده است. هدف 6 سال - این مطالعه این است که تعیین کند که آیا مهارتهای حرکتی بنیادی کودکان طیف اتیسم با عملکرد بالا در سنین 15-6 موفقیت در مهارتهای ارتباط اجتماعی استاندارد را پیشبینی میکند. فرض شده است که کودکان با مهارتهای حرکتی برتر مهارت ارتباط اجتماعی بهتری دارند. یافتهها: مدل خطی عمومی ناهمسان ارتباط مهارتهای حرکتی را بر مهارتهای ارتباط اجتماعی با ثابت نگه داشتن سن,بهرههوشی, نژاد و جنسیت و تشخیص اختلال طیف اتیسم بالینی بررسی کرده است.نتیجهگیری: مهارتهای حرکتی کنترل اشیا بهطور معنادار شدت اختلال طیف اتیسم استاندارد را پیشبینی کرد. کودکان بامهارتهای حرکتی ضعیفتر نقایص مهارت ارتباط اجتماعی بیشتری دارند. چهطور این ارتباط از لحاظ رفتاری وجود دارد مورد نیازاست در تحقیقات آینده بررسی شود.

لینک کمکی