فایل word اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر افزايش عزت نفس و جرأت ورزي دانش آموزان دختر پايه ششمابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر افزايش عزت نفس و جرأت ورزي دانش آموزان دختر پايه ششمابتدايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر باهدف اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی برافزایش عزتنفس و جرأت ورزی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی انجام گردید. این پژوهش از نوع کتابخانهای بود. پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و بااینحال بزرگترین و تأثیرگذارترین واحد تربیتی در جوامع بشمار میآید, به گونهای که این نهاد میتواند منشأ تحولات عظیم فردی, اجتماعی و رشد ارزشهای انسانی در میان اعضای آن باشد, امشا متأسفانه امشروزه نسبت به گذشته به این نهاد کوچک اجتماعی بهایی کمتر دادهشده و درنتیجه جایگاه ارزشمند و حیاتی این نهاد میشد , در میان نسل جوان نیز رنگبارته است. آموزش مهارتهای زندگی بهویژه مهارتهای اجتماعی و حل مسئله به افراد میتواند در توانمندسازی افراد جامعه بهویژه نوجوانان در بررورد با مشکلات روزمره زندگی موثر واقع شد و این خود بستری مناسب برای ارتقای آگاهی افراد و افزایش امید به زندگی و پیشرفت در تمامی مقاطع زندگی خواهد بود.با توجه به تحقیقات پیشین میتوان گفت که آموزش مهارتهای اجتماعی برافزایش عزتنفس و جشرأت ورزی دانششآموزان درتر پایه ششم ابتدایی تأثیرگذار است.

لینک کمکی