فایل word عوامل موثر بر افزايش وجدان کاري و انضباط اجتماعي در بين کارکنان ديوان محاسبات کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر افزايش وجدان کاري و انضباط اجتماعي در بين کارکنان ديوان محاسبات کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی فایل word عوامل موثر بر افزايش وجدان کاري و انضباط اجتماعي در بين کارکنان ديوان محاسبات کشور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و با ماهیت بررسی روابط متغیر های از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دیوان محاسبات کشور شامل تعداد 987 نفر بوده و از روش نمونه گیری کوکران, تعداد نمونه 345 نفر بدست آمد. از ابزار پرسشنامه وجدان کاری و انضباط اجتماعی جهت گردآوری اطلاعات استفاده بعمل آمد. بررسی نتایج نشان داد که مسائل مدیریتی و سازمانی در بهبود انضباط اجتماعی و وجدان کاری در کارکنان دیوان محاسبات بر اساس آزمون Tمعادل 2/201 و سطح معنی داری (0/0001) موثر است. نتایج نشان داد که عوامل نهادی ( اجتماعی - فرهنگی ) و شخصیتی در تعالی سطح انضباط اجتماعی و وجدان کاری سازمانی کارکنان در آزمون T معادل 4/187 و سطح معنی داری (0/001) موثر می باشد. عوامل اقتصادی و مالی در تعالی سطح انضباط اجتماعی و تمرکز سازمانی کارکنان دیوان محاسبات در آزمون T معادل 2/366 و سطح معنی داری (0/001) موثر است. مسائل خانوادگی و خویشاوندی در تعالی سطح انضباط اجتماعی و تمرکز سازمانی کارکنان دیوان بر اساس جدول آزمون Tمعادل 1/319 و سطح معنی داری (0/0001) موثر است.

لینک کمکی