فایل word سنتز و شناسايي کمپلکس هاي جديد يون کروم با ليگاند 2-آمينو -7,7-دي متيل -5-آکسو 4- کلروبنزن- 5, 6, 7, 8 - تتراهيدرو- 4H- کرومن -3- کربونيتريل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنتز و شناسايي کمپلکس هاي جديد يون کروم با ليگاند 2-آمينو -7,7-دي متيل -5-آکسو 4- کلروبنزن- 5, 6, 7, 8 - تتراهيدرو- 4H- کرومن -3- کربونيتريل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

خواص دارویی ترکیبات کرومن و مشتقات آن ها سال های زیادی است که شناخته شده است ,با سنتز کمپلکس های فلزی این ترکیبات و تحقیق بر روی خواص آن ها نشان داده است که این کمپلکس ها می توانند در درمان بسیاری از عفونت های باکتریایی و حتی سرطان به کار گرفته شوند. در این پژوهش کمپلکش های یون کروم (III) بالیگاند 2- آمینو – 7 , 7 – دی متیل -5-اکسو-4- کلروبنزن-5 , 6 , 7 , 8– تتراهیدرو – 4H کرومن – 3 – کربونیتریل با نسبت های یک به یک ویک به دو(فلز به لیگاند) سنتز شدند و با روش های طیف سنجی جرمی, UN-Vis, IR مورد شناسائی قرار گرفته شد. با استفاده از داده های طیف سنجی ساختار فضایی و عدد کوئوردیناسیون کمپلکس های ذکر شده در نظر گرفته شد. فعالیت ضد باکتری آن ها مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این مطالعات نشان دهنده ی تأثیر آنتی باکتریال بیشتر کمپلکس های فلزی در مقایسه با لیگاند است.

لینک کمکی