فایل word تحليل سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت انتقال نتایج پژوهش ها به مخاطبین , این مطالعه در نظر دارد سطح انتقال و اشتراک دانش را در مراکز تحقیقاتیدانشگاه علوم پزشکی ایران تحلیل نماید.این پژوهش از نوع کاربردی می باشد که به صورت پیمایشی توصیفی و مقطعی انجامشده است. ابزار این تحقیق پرسشنامه استاندارد "خودارزیابی سازمان های تولید کننده دانش" بوده که توسط نجات و همکاران(1387) تهیه و روایی و پایایی آن تایید شده است. ابزار مورد استفاده از 50 گویه در 4 بخش شامل سوال پژوهش, تولید دانش, انتقال دانش و ترویج استفاده از پژوهش تشکیل شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشامل 34 مرکز بود که فقط 23 مرکز حاضر به تکمیل پرسشنامه ها شدند.سپس داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار Spssتحلیل گردید.سطح انتقال و اشتراک دانش در این مراکز در حد نسبتا مطلوبی قرار دارد. بر اساس شاخص های آماری بدست آمدهمی توان گفت توانایی این مراکز در حیطه سوال پژوهش در حد متوسط رو به بالا است.همچنین قابلیت این مراکز در حیطه تولیددانش در حد بالا ودر حیطه انتقال دانش در حد متوسط رو به بالا می باشد.نتایج این مطالعه نشان داد مراکز مذکور در حیطه ترویجاستفاده از پژوهش در سطح متوسط رو به پایین قرار دارند.آشنایی محققین با انتقال و اشتراک دانش ,ایجاد انگیزه در آنها , جذبمنابع خارج سازمانی و ایجاد فضای مناسب پژوهشی ,ایجاد تغییر در فرایند ارسال پیام برای تصمیم گیرندگان در جهت پیگیرینتایج تحقیقات , فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی از دیگر عوامل موثر در افزایش سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقیقاتیمی باشد.

لینک کمکی