فایل word تحليل ارتعاشات محوري و جانبي رشته حفاري دکل هاي نفتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ارتعاشات محوري و جانبي رشته حفاري دکل هاي نفتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

رشته های حفاری تحت تاثیر نیروهای دینامیکی پیچیده ای قرار دارند.این نیروها باعث ایجاد ارتعاشات گوناگونی در رشته می گردند. یکی ازانواع این ارتعاشات, ارتعاشات محوری و پیچشی و جانبی است.مهمترین عامل ایجاد ارتعاشات محوری, برخورد پیشانی مته حفاری باکف چاه است. تأثیر این ارتعاشات به صورت پرش کلی, حفاری ناهموار,و شلاق زدن کابل های نگهدارنده بروز می کند. در این پژوهش,پارامترهایی که دارای رفتار ارتعاشی مهم هستند, همانند برخورد رشتهحفاری به دیواره چاه, اثرات لزجت گل حفاری, وزن اعمال شده رویمته, برهمکنش مته_سازند, پایدارکننده ها, میرائی های مختلف,تحریک ناشی از مته سه مخروطی و سرعت های چرخشی بر رفتاررشته ی حفاری مورد بررسی قرار گرفتند.

لینک کمکی