فایل word تاثيرهوش رقابتي بربهره وري منابع انساني مطالعه موردي: سازمان صنعت و معدن استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثيرهوش رقابتي بربهره وري منابع انساني مطالعه موردي: سازمان صنعت و معدن استان آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش پیش رو با هدف شناسایی تاثیر هوش رقابتی بر بهره وری در سازمان صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی, طرح و اجرا شده است. به این منظور کلیه کارکنان سازمان صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش از دید روش, از انواع پژوهش های توصیفی؛ از نوع همبستگی؛ از منظر هدف؛ کاربردی, به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات, پیمایشی و میدانی می باشد. در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد هوش رقابتی (دشامپس و نایاک) و پرسشنامه عملکرد کارکنان با استفاده از مدل ACHEIEVE بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و با توجه به تعداد محدود جامعه آماری به تعداد 198 نفر, کل جامعه آماری بعنوان نمونه آماری در نظر شد, که به ترتیب پرسشنامه های هوش رقابتی شامل 18 سوال و پرسشنامه بهره وری کارکنان با استفاده از مدل ACHEIEVE ؛21 سوال به کار برده شد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/831 محاسبه گردید. روایی آزمون نیز به روش محتوایی تأیید شد. یافته های نهایی پژوهش در نرم افزار SPSS, حاکی از وجود رابطه معنی دار, بین هوش رقابتی و ابعاد آن شامل: آگاهی از وضعیت بازار, آگاهی از وضعیت رقبا, آگاهی فناورانه و تکنیکی و آگاهی راهبردی - اجتماعی با بهره وری کارکنان در سازمان صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی است.

لینک کمکی