فایل word بودجه ,بودجه ريزي عملياتي وعوامل مؤثر بر استقرار آن در شرکتهاي گاز استاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بودجه ,بودجه ريزي عملياتي وعوامل مؤثر بر استقرار آن در شرکتهاي گاز استاني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

سیستم بودجه ریزی عملیاتی است که امروزه در سطح گسترده ای از جهان از جمله در کشورما مورد توجه قرار گرفته است, با تخصیص بهینه منابع و تأکید بر نتایج برنامه ها, بر بهبود اثربخشی, کارایی و پاسخگویی سازمانها تمرکز می کند.هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکتهای گاز استانیمی باشد.تحقیق حاضر, از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب شیوه اجرا, تحقیقی و توصیفی _ استنباطی است.داده های مورد نیاز با بکارگیری روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه جمع -آوری شده که پایایی آن از روش آلفای کرونباخ به میزان0.935 می باشد.جامعه آماری پژوهش, کارمندان مرتبط با امر بودجه ریزی در شرکتهای گاز استانی در کل کشور است که نمونه مورد نظر با استفاده از روش کوکران شامل252 نفر تعیین و به روش تصادفی انتخاب گردید. متغیرهای مربوطه, عوامل مدیریتی است که شامل: 1- عوامل محیطی 2- عوامل ساختاری 3-عوامل انسانی می باشد که با داده های جمع آوری شده از طریق ابزار ذکر شده و تغذیه آنها در اکسل و سپس تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار SPSS و MINITAB , نتیجه حاصل بیانگر تأثیر معناداری این عوامل بر بودجه -ریزی عملیاتی در شرکتهای گاز استانی می باشد که آنها را به عنوان عوامل مؤثر بر استقرار این نوع بودجه ریزی معرفی می کند .

لینک کمکی