فایل word بررسي موانع و مشکلات پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در شرکتهاي گاز استاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي موانع و مشکلات پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در شرکتهاي گاز استاني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

کی از سیستم های بودجه ریزی, سیستم بودجه ریزی عملیاتی است که امروزه در سطح گسترده ای از جهان از جمله در کشورما مورد توجه قرار گرفته است, این نوع بودجه ریزی با تخصیص بهینه منابع و تأکید بر نتایج برنامه ها, بر بهبود اثربخشی, کارایی و پاسخگویی سازمانها تمرکز می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ورتبه بندی موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شرکتهای گازاستانی می باشد.تحقیق حاضر, از نظر هدف کاربردی بوده و برحسب شیوه اجرا, تحقیقی, توصیفی _استنباطی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و با روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است.جامعه آماری پژوهش, کارمندان شرکتهای گازاستانی درسراسر کشور و نمونه مورد نظر با استفاده از روش کوکران و به تعداد252 نفر می باشد. متغیرهای بررسی شده از طریق پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS و MINITAB تجزیه و تحلیل شده است که مجموع عوامل مدیریتی در این تحقیق شامل : 1- عوامل محیطی 2- عوامل ساختاری 3- عوامل انسانی می باشد و نتیجه حاصله بیانگر تأثیر معنادار عواملمدیریتی بر بودجه ریزی عملیاتی در شرکتهای گاز استانی است که جهت اجرای موفق این امر, توجه به عوامل مدیریتی خیلی مهم است.

لینک کمکی