فایل word بررسي رابطه متغيرهاي مالي و غير مالي با بازده غير عادي سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه متغيرهاي مالي و غير مالي با بازده غير عادي سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

یکی از منابع تامین سرمایه, بورس اوراق بهادار است که در هر کشوری می تواند نقش اساسی در پیشرفت و توسعه همه جانبه داشته باشد.تاثیر این بازار برتوسعه ومستلزم حضور شرکت کنندگان به صورت فعال در این بازار است.از عمده ترین شرکت کنندگان در بازار بورس,سرمایه گذاران می باشند که مبنای اتخاذ تصمیم آنها جهت حضور یا عدم حضور در این بازار اطلاعات است. اطلاعات نیز بطور کلی به دو دسته اطلاعات مربوط به متغیر های مالی و غیر مالی قابل تقسیم است.در پژوهش حاضر رابطه بین متغیرهای مالی و غیر مالی با بازده غیر عادی سهام بررسی شده است. جامعه آماری مورد بررسی کل شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود.نمونه آماری نیز با استفاده از روش حذفی و با بکارگیری فرمول کوکران گزینه شده است. روشهای آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها,تحلیل همبستگی ورگرسیون تک متغیره و چند گانه است.نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین متغیرهای مالی مورد بررسی که مشتمل بر در صد تغییرات فروش , در صد تغییرات سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام بوده اند و همچنین متغیرهای غیرمالی مورد بررسی که شامل حجم معاملات سهام , تعداد خریداران سهام و تعداد دفعات معامله سهام بوده اند با بازده غیر عادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی