فایل word بررسي تاثير کيفيت خدمات شرکتهاي بيمه بر قصد خريد بيمه نامه: نقش ميانجي نگرش و اعتماد (مطالعه موردي: مشتريان شرکتهاي بيمه در شهر همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير کيفيت خدمات شرکتهاي بيمه بر قصد خريد بيمه نامه: نقش ميانجي نگرش و اعتماد (مطالعه موردي: مشتريان شرکتهاي بيمه در شهر همدان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه, صنعت و مديريت ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر سعی نموده است با ارائه یک مدل مفهومی, تاثیر کیفیت خدمات بر قصد خرید بیمه نامه را در میان بیمه گذاران شرکتهای بیمه در شهر همدان مورد بررسی قرار دهد. از این رو ابتدا مدل مفهومی تحقیق با استفاده از تحقیقات پیشین طراحی شد و سپس داده هایی با استفاده از پرسشنامه از 385 نفر از بیمه گذاران در شهر همدان جمع آوری شد. نتایج تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با روش معادلات ساختاری نشان داد که کیفیت خدمات تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید بیمه نامه دارد. همچنین تاثیر کیفیت خدمات بر اعتماد و نگرش بیمه گذاران نیز مثبت و معنادار بود. اعتماد و نگرش بیمه گذاران نیز تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید بیمه نامه توسط آنان داشت. در نهایت نیز با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق اقدام به ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود و بکارگیری هر چه بهتر کیفیت خدمات در شرکتهای بیمه شد.

لینک کمکی