فایل word رابطه جهت گيري هدف با ابعاد خلاقيت در دانش آموزان دختروپسردبيرستانهاي شهرستان بوکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه جهت گيري هدف با ابعاد خلاقيت در دانش آموزان دختروپسردبيرستانهاي شهرستان بوکان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مقدمه: بیشک یکی از زیباترین ویژگی های انسان, قدرت آفرینندگی و خلاقیت است از این دریچه انسان میتواند توانایی های خود را شکوفا ساخته و به حداکثر نیروهای درونی خود دست یابد و از آن ها برای بیان عمیق ترین احساسات و عواطف خود استفاده نموده, به تکمیل دستاوردهای بشری کمک کرده و حتی, انقلاب و تحولی نوین در جنبه های مختلف زندگی پدید آورد و شالوده وجود خویش را تقدیم جامعه بشری نماید . هدف رفتار (رفتار هدفی) میتواند در دو نوع طبقه بندی شود: تسلط یابی و عملکردی. هدف تسلط یابی به سمت یادگیری تا آنجا که ممکن است برای دستیابی به پیشرفت خود, صرفنظر از عملکرد دیگران, جهت گیری می شود.پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است نتایج ویافته : نتایج نشان داد رابطه معناداری بین ابعاد خلاقیت وجهت گیری هدف وجود دارد. به طوری که ازاین میان جهت گیری عملکردی اجتنابی وجهت گیری عملکردی رویکردی به صورت منفی و جهت گیریتبحری رویکردی به صورت مثبت سهم معناداری در پیش بینی خلاقیت داشته اند. همچنین یافته ها نشان داد دانش اموزان دختر وپسر از نظر ابعاد خلاقیت وجهت گیری هدف تفاوت معناداری داشتند.

لینک کمکی