فایل word رابطه بين هوش هيجاني و سبک هاي هويت با عملکرد تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين هوش هيجاني و سبک هاي هويت با عملکرد تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94-93 پرداخته است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و در نحوه اجرا همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه می باشد و نمونه آماری تعداد 360 نفر از دانش آموزان بصورت روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. سپس از طریق پرسشنامه های هوش هیجانی برادبری و گریوز و سبک های هویت برزونسکی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد بین هوش هیجانی با سبک های هویت(هنجاری,متعالی ,تعهد ,سبک اطلاعات فردی و سبک اطلاعات جمعی) در دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداروجود دارد . بین سبک های هویت(هنجاری,متعالی,تعهد,سبک اطلاعات جمعی و فردی) با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هوش هیجانی و سبک های هویت 21 درصد واریانس عملکردتحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کند

لینک کمکی