فایل word رابطه بين هوش سازماني و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي دانشگاهآزاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين هوش سازماني و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي دانشگاهآزاد اسلامي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق تبیین رابطه بین هوش سازمانی و توانمند سازی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بوده است . روش تحقیق از نوع روش توصیفی همبستگی بود. جهت نمونه گیری از بین 211 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به روش طبقه تصادفی و با توجه به جدول مورگان 136 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه آ لبرخت2003 با پایایی 0/90 و توانمندسازی شورت و راینهارت 1995 با پایایی 0/90استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در سطح آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره استفاده شده است که پس از تجزیه وتحلیل داده ها نتایج نشان داد که: بین هوش سازمانی و توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد و هوش سازمانی می تواند توانمند سازی را پیش بینی نماید بین ابعاد هوش سازمانی با ابعاد توانمند سازی رابطه معناداری وجود دارد

لینک کمکی