فایل word رابطه بين مکانيسم هاي دفاعي با سلامت روان در زنان جوان متقاضيجراحي زيبايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين مکانيسم هاي دفاعي با سلامت روان در زنان جوان متقاضيجراحي زيبايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی با سلامت روان در زنان جوان متقاضی جراحی زیبایی انجام شد.روش پژوهش حاضر, توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری دراین پژوهش شامل تمامی زنانی است که در شهر کرمان به بخش ترمیمی بیمارستان شفا مراجعه کرده اند و تحت عمل جراحی زیبایی قرار گرفته اند و از شرایط مراجعه کنندگان برای جراحی زیبایی این بود که سن آنها بین 18 تا 40 سال باشد. از این جامعه تعداد 152 نفر به روش نمونه گیریغیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه مکانیسم های دفاعی 40- DSQ پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 داده ها با استفاده ازروشهای آماری شامل میانگین, انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین سبک دفاعی رشدیافته با سلامت روان کل در سطح (فرمول در متن اصلی مقاله) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سبک دفاعی رشدنایافته با سلامت روان کل در سطح (فرمول) رابطه منفی معناداری وجود دارد.

لینک کمکی