فایل word رابطه بين فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني کارکنان شرکت برق منطقهايخوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني کارکنان شرکت برق منطقهايخوزستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

فرهنگ سازمانی یک متغیر محیطی است که به میزان متفاوت بر اعضای سازمان اثر میگذارد . از اینرو درک درست از این ساختار برای اداره سازمان و کار مؤثر, حائز اهمیت است. سازمان جهت رسیدن به بلوغ سازمانی باید مسائل مربوط به مشارکت, سازگاری, انطباق پذیری و ماموریت را به بهترین شیوه جهت حل مسائل به اعضای جدید سازمان آموزش دهد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقهای خوزستان درسال 94-93 صورت گرفته است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. حجم نمونه بر اساس جدول کرچسی مورگان به شیوه تصادفی, 250 نفر انتخاب شد. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه (فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی)جمعآوری شد که روایی آنها دارای روایی محتوایی از نوع متخصصان, که از طریق مشورت با افراد خبره و استاد راهنما تایید شده است. همچنین از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS برای سنجش پایایی آنها, استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج تحقیق در شرکت برق منطقهای خوزستان نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن با بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقهای خوزستان ارتباط معناداری وجود دارد .

لینک کمکی