فایل word رابطه بين سکوت سازماني با تعهد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين سکوت سازماني با تعهد سازماني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

سکوت را میتوان خودداری افراد از بیان ایدهها, اطلاعات, عقاید یا نگرانیها تعریف کرد که از سطح فردی آغاز میشود و ممکن است اعضای تیم و سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اندیشه تعهد موضوعی اصلی در نوشتههای مدیریت است. تعهد سازمانی به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان, به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن وسیلهای برای دستیابی به اهداف دیگر تعریف میشود. در این مقاله به تعریف و انواع سکوت سازمانی و تعهد سازمانی و پیامدهای سکوت سازمانی پرداخته شده است.

لینک کمکی