فایل word رابطه بين انگيزش پيشرفت (انگيزش دروني ,انگيزش بيروني و عدمانگيزش) با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر دبيرستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين انگيزش پيشرفت (انگيزش دروني ,انگيزش بيروني و عدمانگيزش) با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر دبيرستاني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین انگیزش پیشرفت (درونی ,بیرونی و عدم انگیزش)با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان شهر کرمانشاه است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه شهرستان کرمانشاه بود که از میان آن ها 284 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش انگیزش پیشرفت تحصیلی از مقیاس انگیزش پیشرفت AMS استفاده شد و برای پیشرفت تحصیلی از معدل کل نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه ی مثبت معناداروجود دارد. همچنین میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی درونی در دختران بالاتر از پسران ومیزان عدم انگیزش پیشرفت تحصیلی در پسران بالاتر از دختران می باشد.

لینک کمکی