فایل word رابطه انگيزش تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيم در دانش آموزاندبيرستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه انگيزش تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيم در دانش آموزاندبيرستاني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دبیرستان دختر طراحی و اجرا شد. به همین منظور, 299 دانش آموز دختر دبیرستان شهرستان قم, به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.دانش آموزان پرسشنامه های انگیزش تحصیلی والرند و همکاران و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ( MSLQ ) را تکمیل کردند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی بود. نتایج نشان داد که بین انگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم 0/040=r دانش آموزان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. براساس نتایج رگرسیون به روش ورود همزمان داده ها, انگیزش درونی قوی ترین متغیر برای پیش بینی نمرات راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان است

لینک کمکی