فایل word بررسي رابطه ارتقاي شغلي و سلامت زنان با تاکيد بر مديريت مشارکتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ارتقاي شغلي و سلامت زنان با تاکيد بر مديريت مشارکتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در دو دهه اخیر با افزایش روزافزون مشارکت زنان در نیروی کار, شاهد هستیم نرخ مشارکت زنان در پست های عالی ومدیریتی متناسب با رشد مشارکت آنها در سازمان ها ,افزایش نمی یابد.زنان و مردان در بازار کار,نه تنها از نظر میزان مشارکت و بیکاری,بلکه از لحاظ نوع شغل,درآمد حاصل از کار و ارتقای شغلی هم دارای شرایطی متفاوتاند . عمده اشتغال زنان معطوف به مشاغلی با پایگاه اجتماعی نه چندان مطلوب و درآمد ناچیز است.مشاغل دیگری که نیازمند تخصص و تحصیلات هستند,در صورتی به زنان تفویض میشود که در شرایطبرابر,مردان طالب وخواهان آن پستها نباشند.محققان ازاین شرایط متفاوت, به تبعیضهایی برای زنان و مردان در بازار کاریاد می کنند و علت آن را تفاوتهای جنسیتی میدانند مقاله پیشرو, مروری است بر تحقیقاتی که به بررسی تاثیر جنسیت بر ارتقای شغلی و پدیده ی سقف شیشه ای میپردازندو رابطه سلامت را با ارتقای شغلی خاصا در زنان بررسی می کنند. پیشنهاد این تحقیق تقویت مدیریت مشارکتی در سازمان ها جهت تامین و فراهم نمودن شرایط مطلوب اشتغال زنان می باشد. این نوع مدیریت با در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای خاص زنان در محیط شغلی,کارایی و سلامت آنها را بالاتر میبرد.به عقیده نویسنده شرطمطلوب برای اشتغال زنان صرفا در گرو ارتقای شغلی نیست,بلکه رفع موانع رشد شغلی از طریق کاهش تبعیضهای جنسیتی و رفع موانع قانونی و اجتماعی و همچنین افزایش مشارکت آنان در تصمیم گیری های سازمانی, موجب افزایش رضایت شغلی و به تبع تثبیت وضعیت سلامت آنان میشود.مقاله پیشرو, مروری است بر تحقیقاتی که به بررسی تاثیر جنسیت بر ارتقای شغلی و پدیده ی سقف شیشه ای میپردازندو رابطه سلامت را با ارتقای شغلی خاصا در زنان بررسی می کنند. پیشنهاد این تحقیق تقویت مدیریت مشارکتی در سازمان ها جهت تامین و فراهم نمودن شرایط مطلوب اشتغال زنان می باشد. این نوع مدیریت با در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای خاص زنان در محیط شغلی,کارایی و سلامت آنها را بالاتر میبرد.به عقیده نویسنده شرطمطلوب برای اشتغال زنان صرفا در گرو ارتقای شغلی نیست,بلکه رفع موانع رشد شغلی از طریقکاهش تبعیضهای جنسیتی و رفع موانع قانونی و اجتماعی و همچنین افزیش مشارکت آنان در تصمیم گیری های سازمانی, موجب افزایش رضایت شغلی و به تبع تثبیت وضعیت سلامت آنان میشود

لینک کمکی