فایل word بررسي جهت گيري مذهبي و ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان بر اساسپنج عامل شخصيت NEO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جهت گيري مذهبي و ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان بر اساسپنج عامل شخصيت NEO :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی جهت گیری مذهبی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و دانشگاه علوم قرآنی و معارف اسلامی شیراز بر اساس پنج عامل شخصیت(NEO ) بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان( 1268 نفر) دختر و پسر رشته های روانشناسی و الهیات که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین جامعه آماری مذکور 033 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شتدند. ابتاار گتردآوری اعلاعتات , شتامل پرسشنامه معنویت پارسون و دومینگ, پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه پنج عاملی NEO بود . جهت تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS و روشهای همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.نتایج نشان داد که روان نژندی با خودآگاهی معنوی رابطه معوکوس و با جهتگیری مذهبی بیرونی رابطه مستقیم دارد. برونگرایی, با خودآگاهی, فعالیتهای معنوی, نمتره کتل معنویتت و هم نتین بتاجهتگیری مذهبی بیرونی, رابطه مستقیم دارد. هم نین دلپذیربودن, با فعالیتهای معنوی, نیازهای معنوی, نمره کل معنویت و جهت گیری مذهبی درونی, رابطه مستقیم دارد.به طور کلی, نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف شخصیت با معنویت و جهت گیری مذهبی رابطه وجود دارد.هم نین نتایج دیگر پژوهش این بود که سه بعد شخصیت شامل مسئولیت پذیری, انعطاف پذیری و دلپذیر بودن توانستند ابعاد معنویت را پیش بینی کنند

لینک کمکی