فایل word الگوشناسي آماري در روش تحقيق(مورد شناسي پژوهش: نظام تعليم و تربيت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوشناسي آماري در روش تحقيق(مورد شناسي پژوهش: نظام تعليم و تربيت) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي,جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهشهای علوم رفتاری و اجتماعی صورتی از نظریههای شبه عملی هستند. در آنجا ما یک نظریه در مورد هر مسئله نداریم, بلکه با طیف کثیری از نظریات مواجه هستیم که همه آنها در مقابل سایر نظریات به نوعی ناقصند. هر چقدر هم نظریه جامعالاطرافی ارائه کنیم, باز چیزی هست که ندیدهایم چون با انسان سر و کار داریم. لذا باید توانایی انتخاب و عمل را توسطهنرهای گزینشگری ارتقا دهیم. زمانی که این هنرها به کار بسته شوند بهبود حاصل میگردد. آمار برای کاربردهای گسترده در نظام تعلیم و تربیت اطمینانبخش است. تعامل و تلاقی که بخشهای مختلف با یکدیگر که بر هم کنش و واکنش دارند, و هیچ نظریه و متا نظریهای نمیتواند این پیچیدگی را شامل شود, و این که باید شامل همه این ابعاد باشد تا قابل دفاع شود. آمار یک ابزار برای جمعآوری, محاسبه و نمایش مجموعهای از داده ها است که با توجه به ویژگیهای از پیش تعیین شده طبقه بندی شدهاند. این ویژگیهای از پیش تعیین شده به سوی ابزار به کار گرفته شده تمایل نشان میدهد. و دادهها را تحت تأثیر قرار میدهند, همانها که قبل از انتخاب بستگی به فرایند تصمیمگیری ذهنی برای تبیین نظریهای را دارند. موضوع آمار عبارت استاز هنر و علم جمعآوری, تعبیر و تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج تعمیمهای منطقی در مورد پدیدههای تحت بررسی و با توجه به مراحل اساسی یک تحقیق علمی, آشکار است که آمار بهطور وسیعی در قلمرو تمامی تحقیقات علمی به کار میرود

لینک کمکی