فایل word بررسي عوامل موثربر رفتارهاي زيست محيطي گردشگران پارک جنگلي سرخه حصار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثربر رفتارهاي زيست محيطي گردشگران پارک جنگلي سرخه حصار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري, عمران, گردشگري, انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی رابطه بین آموزش زیست محیطی و رفتارهای زیست محیطی گردشگران پارک جنگلی سرخه حصار پرداخته است. همچنین میزان آگاهی زیست محیطی و شناخت نسبت به مسائل زیست محیطی پارک جنگلی سرخه حصار را سنجیده است. جامعه تحلیلی مورد مطالعه شهروندان منطقه 13 تهران که در مجاورت پارک سکونت دارند با جمعیتی بالغ بر 284074 نفر می باشد, نهایتاً با توجه به داده های موجود و فرمول کوکران حجم نمونه برابر 308 نفر می باشدو با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک نمونه ای و با کمک نرم افزار SPSS به تحلیل داده ها پرداختیم. نتایج به دست آمده از محاسبات آماری نشان می دهد که میان تمام متغیرها به جز آگاهی زیست محیطی و رفتار زیست محیطی همبستگی معناداری وجود دارد, با توجه به مثبت بودن عدد ضریب همبستگی نشان از وجود رابطه مثبت می باشد و میزان آگاهی زیست محیطی و شناخت نسبت به مسائل زیست محیطی پارک جنگلی سرخه حصاردر وضعیت مطلوبی قرار دارد.

لینک کمکی