فایل word مدل سازي عددي الگوي انتقال رسوب در دهانه ورودي مجتمع بندري نکا تحت تأثير امواج و جريان هاي درياي خزر با استفاده از مدل عددي MIKE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي عددي الگوي انتقال رسوب در دهانه ورودي مجتمع بندري نکا تحت تأثير امواج و جريان هاي درياي خزر با استفاده از مدل عددي MIKE :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

یکی از نکات بسیار مهم و حیاتی در مطالعه و طراحی سازه های دریایی, انجام مطالعات هیدرودینامیکی (شامل مطالعات باد, موج و جریان) می باشد. هدف از ارائه مقاله حاضر, بررسی مکانیزم رسوب گذاری در دهانه ورودی مجتمع بندری نکا تحت اثر جریان های دریای خزر و امواج ناشی از باد در محدوده مورد مطالعه می باشد. دریای خزر بزرگ ترین توده آبی محصور در خشکی می باشد که به طور وسیع توسط کشورهای حاشیه دریا مورد بهره برداری قرار می گیرد. در این پژوهش از روش های عددی جهت حل معادلات حاکم بر جریان, معادلات شوری و دما در دریای خزر استفاده شده است. ازاین رو مدل سازی تغییرات تراز آب و جریان در محدوده طرح با استفاده از مدول هیدرودینامیک (HD) و مدل سازی انتقال امواج از مدول امواج طیفی (SW) از بسته نرم افزاری MIKE 21 تهیه شده توسط انستیتوی هیدرولیک دانمارک (DHI) صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده برای جریان ها و امواج با استفاده از اطلاعات اندازه گیری شده میدانی مورد ارزیابی و صحت سنجی قرارگرفتند. برای مدل سازی رسوب یک بعدی و دوبعدی به ترتیب از مدول LITDRIFT از بسته نرم افزاری LITPACK و مدول MIKE21-ST استفاده شده است. میزان پتانسیل انتقال رسوب یک بعدی در حدود 33000 مترمکعب در سال به دست آمد. کالیبراسیون مدل عددی برای جریان و الگوی رسوبگذاری در دهانه بندر حکایت از هماهنگی نتایج عددی با برداشت های میدانی دارد. الگوی جریان و تغییرات رقوم سطح آب در مدل کلی شبیه سازی شده از دریای خزر با واقعیت هماهنگی کامل دارد. در یک مدل محلی تهیه شده از جریان و رسوب نیز نتایج مدل عددی با اتدازه گیری های میدانی تطابق خوبی را نشان می دهد.

لینک کمکی