فایل word مدل سازي تراز آب زيرزميني با روشهاي آماري با مطالعه موردي دشت شبستر- صوفيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي تراز آب زيرزميني با روشهاي آماري با مطالعه موردي دشت شبستر- صوفيان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مطالعه تراز آب زیرزمینی یکی از روشهای مدیریت این منابع مهم می باشد در این تحقیق با استفاده از داده های هیدروگراف واحد دشت شبستر صوفیان, که از طریق شبکه بندی تیسن برای پیزومترهای آن برای 24 سال دوره آماری استخراج شده مدل سری زمانی انجام و پیش بینی تراز آب زیرزمینی صورت می گیرد. با در نظر گرفتن مقادیر تراز آب به عنوان یک سری زمانی سعی در مدل بندی سری داریم. با مطالعه رفتار سری با استفاده از رسم نمودار سری و ابزار های دیگر نامانایی و فصلی بودن سری مشخص می گردد. به منظور تبدیل سری نامانای تراز آب و نیز از بین بردن اثر فصلی بودن آن از روش تفاضل گیری استفاده می کنیم. مدل (ARIMA(0, 1, 0)x (0, 1, 3)(12 را برای مدل بندی سری انتخاب می کنیم و با استفاده از روش ماکسیمم درستنمایی به برآورد پارامتر های مدل می پردازیم و مناسب بودن مدل را با استفاده از ابزارهای تشخیصی مورد بررسی قرار می دهیم. پس از تایید مناسب بودن مدل مقدار تراز آب را برای 24 ماه آینده پیش بینی می کنیم که حاکی از روند نزولی تراز آب در زمان آینده دارد. کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار آماری MINITAB انجام گرفته است.

لینک کمکی