فایل word جهاني شدن وپيامدهاي زيست محيطي در اقتصاد کشورهاي توسعه يافته با استفاده از داده هاي تابلويي طي دوره زماني 2009-2012

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جهاني شدن وپيامدهاي زيست محيطي در اقتصاد کشورهاي توسعه يافته با استفاده از داده هاي تابلويي طي دوره زماني 2009-2012 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به بررسی اثر جهانی شدن برپایداری محیط زیست برای منتخبی ازکشورهای درحال توسعه می پردازد. بدین منظوراز شاخص ترکیبی وجدیدجهانی شدن 2(KOF) وشاخص جدید پایداری محیط زیست 3 (FEEM) استفاده شده است. دراین تحقیق باتوجه به اطلاعات موجوددرسال 2013 وبااستفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی, اثرجهانی شدن برپایداری محیط زیست, درکشورهای توسعه یافته برای دوره زمانی 2012-2009 برآوردشده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جهانی شدن برپایداری محیط زیست کشورهای توسعه یافته اثرمثبت ومعنی داردارد. بنابراین می توان جهانی شدن برپایداری محیط زیست رابرای کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته مثبت و سودآور تلقی نمود

لینک کمکی