فایل word توليد بيوگاز از پارچه هاي ضايعاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توليد بيوگاز از پارچه هاي ضايعاتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دراین تحقیق ازپارچه پنبه – پلی استرجهت تهیه بیوگاز استفاده شد. پارچه وهمچنین نمونه پنبه خام, تحت پیش فرآوری بادماهای گوناگون (50,100و150 درجه سانتی گراد), درغلظت های مختلف سدیم کربنات ( 1و5/0 , 0 مولار) به مدت 120 دقیقه قرارگرفت. این نمونه ها به همراه نمونه خام ویک نمونه ویکسوزدرتولید بیوگاز مورداستفاده قرارگرفتند . بیشترین مقدار متان تولید شده برای پارچه وپنبه به ترتیب, 9/328 و 08/361 میلی لیتر به ازای هرگرم جامد فرار ازنمونه های پیش فرآوری شده دردمای 150 درجه سانتی گراد باغلظت 5/0 مولارسدیم کربنات به مدت زمان 120 دقیقه درطی 40 روزحاصل شد. همچنین متان تولیدی ازویسکوز طی مدت 40روز, 77/381 میلی لیتر به ازای هرگرم جامد فراربدست آمد. افزایش قدرت جذب,ازبین رفتن ناخالصی ها, کاهش کریستالینیتی بخش سلولزی وهیدرولیز بخش پلی استری رامی توان ازعوامل افزایش بازده تولید بیوگاز دراین تحقیق دانست. همچنین نمونه های پنبه وپارچه به مدت 72ساعت دردمای 45 درجه سانتی گراد توسط آنزیم های سلولاز وبتا گلوکسیداز هیدرولیز شدند وبهترین نمونه های هیدرولیز تحت شرایط تخمیر جداگانه توسط مخمر ساکارومایسیس سرویسیه قرارگرفتند . بازده هیدرولیز آنزیمی نمونه پنبه خام 92/36 درصد, پارچه پیش فرآوری نشده 03/ 28 درصدوبیشترین بازده درنمونه پنبه ای به ترتیب به میزان 97/ 87 و 95/88 درصد و درنمونه پارچه به ترتیب به میزان 57/79 و 71/81 درصدمشاهده شد.بیشترین میزان تولید اتانول ازپنبه حدود 6/11 گرم برلیتر بابازده 43/69 واتانول حاصله ازپارچه حدود 7/9 گرم برلیتر بابازده 54/59 درصد بدست آمد.

لینک کمکی