فایل word تکنولوژي وکاربرد بادبان خورشيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تکنولوژي وکاربرد بادبان خورشيدي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بادبان های خورشیدی موضوعی جدید درواقع تکنیکی برای تامین انرژی برای ماهواره های فضایی است . باتوجه به این موضوع که انرژی موردنیاز برای سفرهای فضایی بسیارزیاد بوده وهمچنین دسترسی به انرژی های سوختی درفضاامکان پذیر نمیباشد موضوعی برای تامین انرژی به صورت مستقیم ازخورشید مطرح میشود اما جنس انرژی تولیدی دراین تکنولوژی ازنوع جنبشی ودرواقع پیشرانش است .بدین ترتیب نورخورشید فضاپیما رابه پیش میراند( هل میدهد). پیشرفت های آتی میتواند مشکل سوخت سفرهای فضایی رادرمحدوده تابش امواج الکترومغناطیسی به کلی مرتع نماید. دراین مقاله مروری کامل وجامع براین تکنولوژی داریم .

لینک کمکی