فایل word پايش خشکسالي با بررسي شاخص هاي ZSI,SPI,RAI وبرآورد بهترين شاخص در استان سيستان وبلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پايش خشکسالي با بررسي شاخص هاي ZSI,SPI,RAI وبرآورد بهترين شاخص در استان سيستان وبلوچستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

طی دهه های اخیریکی از مهمترین مشکلات موجود درجوامع انسانی ومحیط زیست, مسئله بحران آب است که به جرات میتوان گفت توسعه درسطوح بین المللی راتحت تاثیر قرارداده است. محدودیت منابع آب ناشی ازوقوع خشکسالی های متوالی , درتعدادی از استان های کشوردیده می شود .دراین پژوهش کوشیده ایم درمحدوده استان سیستان و بلوچستان, چگونگی رخدادخشگسالی وشدت های آن رابااستفاده از شاخص ناهنجاری بارش ( RAI) , شاخص بارش استاندارد (SPI) وشاخص عدد Z ( ZSI) روی داده های بارندگی سالانه سه ایستگاه قصرقند, پیرسهراب وکجدر سرباز حوضه بلوچستان جنوبی وابسته به سازمان آب منطقه ای استان سیستان وبلوچستان درطول دوره آماری 39 ساله( 1391-1353) موردبررسی قراردهیم. نتایج نشان می دهد که درهرسه ایستگاه درمحدوده خیلی شدید خشک, شاخص ZSI دارای بیشترین مقداراست. بنابراین می توان آن را شاخصی حساسترنسبت به دوشاخص دیگردرنظرگرفت . باتوجه به هرسه شاخص, اوج خشکسالی ها درهرسه ایستگاه ازابتدای سال آبی 1378 شروع شده و تاپایان سال آبی 1382 به طول انجامیده است.

لینک کمکی