فایل word بهينه سازي مصرف انرژي از طريق توليد همزمان برق وحرارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي مصرف انرژي از طريق توليد همزمان برق وحرارت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

افزایش روزافزون مصرف انرژی وانتشارگازهای گلخانه ای به واسطه توسعه فعالیت های انرژی برنظیر فرایندهای صنعتی, ساختمانی, نیروگاهی وحمل ونقل, استفاده بهینه ازمنابع انرژی راضروری می سازد. تکنولوژی تولید همزمان برق وحرارت, راهکاری برای صرفه جویی درمصرف انرژی وکاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی می باشد. دراین مقاله شبیه سازی یک سیستم تولید همزمان برق وحرارت برپایه سیکل رانکین آلی درمقیاس کوچک توسط نرم افزار Aspen Hysys انجام شده است.از ایزوپنتان به عنوان سیال عامل سیکل رانکین استفاده شده است. دمای منبع گرم تامین کننده انرژی گرمایی برای سیکل رانکین آلی درمحدوده 65C تا 90C متغیربوده وعملکرد سیستم از نقطه بازده الکتریکی وحرارتی دراین محدوده برآورد شده است. نتایج حاصل ازشبیه سازی نشان می دهد که باافزایش دمای منبع گرم, توان خالص تولیدی سیستم وبازده های حرارتی, الکتریکی, تولیدهمزمان برق وحرارت وسیکل رانکین آلی افزایش می یابد. بهترین عملکرد سیستم از نقطه نظر بازده های اشاره شده درحداکثر دمای موردبررسی(90C) به دست می یابد. بازده کلی مصرف سوخت دراین دما 8درصد بیشترازحالتی است که سیستم تنهابرای تامین انرژی گرمایی مورداستفاده قرارگیرد. این امرمنجر به مصرف سوخت کمترودرنتیجه کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی خواهد شد

لینک کمکی