فایل word بررسي وپايش کاهش گوگرد از بنزين هاي يورو 4 وتاثير آن برکاهش آلودگي هوا ي استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وپايش کاهش گوگرد از بنزين هاي يورو 4 وتاثير آن برکاهش آلودگي هوا ي استان تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بیش از دوسوم آلودگی هواناشی از احتراق سوخت های فسیلی است .لیکن بخش عمده آلودگی هوانیز ناشی ازتبخیر ترکیبات آلی فرارموسوم به vocمی باشد. نظربه اینکه تلفات تبخیری بنزین هم ازنظر حفظ محیط زیست وهم ازنظرصرفه جویی درانرژی حائز اهمیت است, ضروری است که کیفیت بنزین ازنظرترکیبات متشکله موردارزیابی قرارگیرد.محدودیت های اعمال شده ازطریق قوانین محیط زیست درموردکیفیت سوخت های تولید شده درمصارف حمل و نقل مهمترین عامل درتغییرات ایجاد شده درپالایشگاه ها هستندو به همین دلیل موجب افزایش هزینه ها شده اند. اهداف اولیه این قوانین کاهش درصد گوگرددربنزین است . وجودترکیبات گوگردی دربنزین مشکلی جدی درآلودگی هوا, محیط زیست ونابودی سلامت انسان ها ایجادمی کند. استانداردهای جدیدمحیط زیست نیز محدودیت های سختی را برمیزان گوگرد وترکیبات آروماتیک موجود دربنزین اعمال می نماید. گوگردزدایی بااسفتاده از کاتالیست یکی ازمهمترین روش ها جهت حذف اینگونه ترکیبات موجوددربنزین است. در این راستا ابتدا کاتالیست به ورش اشباع سازی ( تلقیح ) سنتز گردید. متغیرهای ساختاری ازجمله درصد کبالت, مولیبدن, تیتانیا وآلومینا توسط روش طراحی تاگوچی بهینه شد . متغیرهای فشار, دما, سرعت فضایی بهینه شد که درمحدوده های 250C – 230 ,h -1 11-5 بررسی شدند. شرایط بهینه عملیاتی حاصل از نتایج طراحی آماری به منظور به حداکثر رساندن میزان تبدیل تیوفن به صورت زیربدست آمده : دمای 300C وف شار bar 21 وسرعت فضایی 7h-1 .مطالعات سینتیکی این فرآیند درحضور کاتالیست CoMo/Al2O3- TiO 2 درراکتور بسترثابت انتگرالی انجام شد

لینک کمکی