فایل word بررسي مقايسه اي توليد سيب خشک به وسيله خشک کن خورشيدي وسايرروشهاي خشک کردن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه اي توليد سيب خشک به وسيله خشک کن خورشيدي وسايرروشهاي خشک کردن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

درسال های اخیرتوجه روزافزونی به کاربردخشک کن های خورشیدی معطوف گردیده است. این مساله به خصوص بادرنظرگرفتن جنبه های اقتصادی واکولوژی وافزایش قیمت سوخت اهمیت بیشتری پیدامی کند. هدف ازاین پژوهش مقایسه کیفیت سیب خشک های تولیدی به وسیله سه روش مختلف خشک کردن بود. روشها شامل خشک کردن آفتابی, خشک کردن درخشک کن صنعتی کابینتی, خشک کردن به روش هوای خشک ( آون) بودند. نتایج ای پژوهش نشان دادکه سرعت خشک شدن درخشک کن خورشیدی 39 درصدبیشتر ازروش سنتی است وسرعت خشک شدن درآون آزمایشگاهی 75 درصد بیشتراز خشک کردن درخشک کن خورشیدی است. کمترین زمان خشک کردن باروش هوای خشک بود. میزان رطوبت وچروکیدگی سیب خشک های تولیدی تعیین ومورد مقایسه قرارگرفت. خشک کنهای خورشیدی نه تنها می توانند سیب خشک هایی مشابه سیب خشک های تهیه شده درسایرروش های خشک کردن تولید کنند بلکه درموردبرخی فاکتورهای کیفی ( مانند پذیرش کلی بوسیله مصرف کنندگان, ویارنگ ) سیب های خشک شده تولیدی توسط این خشک کن های نسبت به سایرروش های خشک کردن برتری دارند

لینک کمکی